Wordt u lastig gevallen? Last van een stalker of belager? Dit kunt u doen!

Wordt u lastig gevallen? Last van een stalker of belager? Dit kunt u doen!

Tegenwoordig is het vaak aan de orde: lastig gevallen worden door een stalker of belager. Een stalker of belager is iemand die opzettelijk stelselmatig inbreuk maakt op andermans persoonlijke levenssfeer. Dat uit zich veelal in de vorm van dat iemand zich ongevraagd en ongewenst in de buurt of in de leefomgeving van een ander bevindt, in zodanige mate en op zodanige wijze dat dit voor diegene hinderlijk wordt. Kortom: lastig gevallen worden.

In dit soort situaties is de eerste stap vaak het bellen van de politie. In de praktijk komt het echter vaak voor dat de politie wordt gebeld, maar de stalker weg zich uit de voeten heeft gemaakt tegen de tijd dat de politie arriveert. Het is daarom niet altijd even eenvoudig om een stalker of belager in de kraag te vatten. Dat laat onverlet dat het raadzaam is om de politie te bellen of aangifte te doen als u last heeft van een stalker of belager. Dan kan door de politie voorts door het Openbaar Ministerie worden bezien of tot strafrechtelijke vervolging van de dader kan worden overgegaan.

Daarnaast kunt u de civiele weg bewandelen door middel van het aanvragen van een contact- en/of straatverbod. De stalker of belager wordt dan door de rechter gesommeerd om bijvoorbeeld niet in bepaalde straten of op bepaalde plekken te komen, en/of om geen contact op te nemen met het slachtoffer.

Een dergelijk straat- en contactverbod kan omvangrijk worden omschreven. Zo kan bijvoorbeeld middels het straatverbod worden gepoogd om de stalker te weren van niet alleen het thuisadres van het slachtoffer, maar bijvoorbeeld ook van de school of werkomgeving van het slachtoffer. Het straatverbod kan ook een bepaald gebied omvatten, een zogeheten gebiedsverbod. Het contactverbod kan zo uitgebreid worden omschreven, dat de stalker of belager op geen enkele wijze contact mag opnemen met het slachtoffer, niet rechtstreeks en ook niet via derden. Niet telefonisch of per sms, niet per e-mail, noch per Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, whatsapp of dergelijke kanalen.

Om het civielrechtelijke contact- en straatverbod kracht bij te zetten, kan aan de Rechtbank worden verzocht om het opleggen van een dwangsom op de overtreding van het verbod. De stalker of belager moet dan een geldbedrag aan het slachtoffer betalen als hij – ondanks het verbod – zich niet aan het verbod zou houden. Dat moet voor de stalker een stok achter de deur zijn om zich aan het verbod te houden, waarmee het risico dat de stalker zich niet aan het verbod houdt aanzienlijk wordt verkleind.

Een straat- en contactverbod wordt echter niet zomaar door een rechter opgelegd. Er rust op het slachtoffer een bewijslast. Dit omdat het opleggen van een contact- en straatverbod op zichzelf inbreuk maakt op het grondrecht van bewegingsvrijheid van de stalker en aldus zijn recht om zich vrijelijk te kunnen verplaatsen. De Rechtbank zal daarom moeten oordelen of het verzochte contact- en straatverbod proportioneel is aan de inperking van de bewegingsvrijheid de stalker. Het slachtoffer moet daarom aan de Rechtbank kunnen aantonen dat hij of zij daadwerkelijk op hinderlijke wijze en bovendien herhaaldelijk wordt lastig gevallen door de stalker of belager. Dat kan onder meer door middel van het overleggen van aangiften, een overzicht van meldingen bij de politie, maar ook middels whatsapp-gesprekken of bijvoorbeeld verklaringen van buren.

Hogeterp & Willemsen Advocaten staat met regelmaat cliënten bij die met deze problematiek te maken hebben; zowel de stalker of belager als het slachtoffer. Daardoor kunnen wij een goede afweging maken van hoe er in uw situatie dient te worden gehandeld. Ook kunnen wij een inschatting maken van de hoeveelheid bewijsmiddelen en hoe de door de Rechtbank te maken belangenafweging zou kunnen uitvallen. Heeft u hierover vragen, neem dan vrijblijvend contact op met mr. I.M. (Inez) Thieme van Hogeterp & Willemsen Advocaten.

Recent Posts