Werkgevers, houd een personeelsdossier bij!

Veel werkgevers houden geen personeelsdossier bij over de bij hen in dienst zijnde werknemers. Dit kan in de praktijk voor veel problemen zorgen. In het bijzonder wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan.

De wet stelt dat voor het kunnen ontslaan van een werknemer, een zogeheten ontslaggrond moet zijn vervuld. Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid in 2015, zijn de wettelijke ontslaggronden de volgende:

A – Verval van arbeidsplaatsen / bedrijfseconomische omstandigheden

B – Langdurige arbeidsongeschiktheid

C – Veelvuldig ziekteverzuim met voor de werkgever onaanvaardbare gevolgen;

D – Disfunctioneren c.q. ongeschiktheid van de werknemer;

E – Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;

F – Werkweigering wegens gewetensbezwaren en aanpassing van de arbeid is niet mogelijk;

G – Een verstoorde arbeidsrelatie, zodanig dat voortzetting dienstverband niet van werkgever kan worden gevergd;

H – Andere omstandigheden dan A tot en met G, die zodanig zijn dat voortzetting van het dienstverband niet van de werkgever kan worden gevergd.

Indien de werkgever een arbeidsovereenkomst van een werknemer wil beëindigen, dan dient hij aan te tonen dat sprake is van één of meer van deze ontslaggronden. De werkgever moet dan kunnen bewijzen dat de werknemer bijvoorbeeld niet goed functioneert.

Dat brengt mee dat wanneer een werkgever zijn werknemer slechts mondeling op zijn disfunctioneren heeft aangesproken en niet kan bewijzen dat hij dat (al dan niet meermaals) heeft gedaan, de vervulling van de ontslaggrond niet kan worden hardgemaakt. Des te belangrijker is het als werkgever om voor een goede verslaglegging zorg te dragen. Komt de werknemer veelvuldig te laat op het werk? Of laat hij wel in erg grote mate steken vallen? Is de werknemer ziek en komt hij de voorschriften van de bedrijfsarts niet na? Zorg altijd dat wanneer u de werknemer daarop aanspreekt, dat ook schriftelijk aan hem bevestigt. Dat kan al dan niet in de vorm worden gegoten van een officiële waarschuwing. U doet er goed aan al deze documenten in een personeelsdossier over de betreffende werknemer te bewaren.

Twijfelt u aan wat u allemaal wel en niet in een personeelsdossier zou moeten opnemen? Of heeft u vragen over de vervulling van een ontslaggrond door uw werknemer? Neem dan vrijblijvend contact op met mr. I.M. Thieme.

Recent Posts