Arbeidsrecht

 

Het arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied en problemen op het gebied van het arbeidsrecht zijn vaak urgent.

 

Hogeterp & Willemsen Advocaten adviseert en procedeert onder meer op het gebied van:

-       individueel en collectief ontslagrecht

-       CAO-recht

-       Fraude

-       Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

-       Concurrentie-, relatie- en overige beperkende bedingen

-       Vaststellingsovereenkomsten

 

 

Beslagrecht

 

Beslagleggen kan noodzakelijk en nuttig zijn om druk uit te oefenen op een wederpartij om zijn verplichtingen na te laten komen.  Hogeterp & Willemsen Advocaten heeft ervaring met het beslagrecht, wat veelvuldig aan de orde komt in (internationale) incassozaken, maar ook in strafzaken.

 

Contractenrecht (Verbintenissenrecht)

 

Zowel ondernemers als particulieren sluiten regelmatig overeenkomsten.

 

Het contractenrecht regelt hoe en waarom overeenkomsten tot stand komen, waaraan voldaan moet worden om van een geldige overeenkomst te spreken en wat er gebeurt als de overeenkomst niet wordt nageleefd. Is er sprake van een gebrek aan het geleverde (non-conformiteit). Of wordt de verplichting (betaling van een geldbedrag) niet nagekomen? Welke mogelijkheden staan dan ter beschikking?

 

Hogeterp & Willemsen Advocaten staat u bij indien er sprake is van een geschil, maar adviseert ook om een geschil juist te voorkomen. Op het moment dat u bijvoorbeeld een onderneming opstart, een samenwerkingsverband aangaat of anderszins zijn de verhoudingen tussen partijen goed en kan het zijn dat u op dat moment niet nadenkt over mogelijke problemen. Hogeterp & Willemsen Advocaten denkt graag in het onderhandelingsstadium proactief met u mee. Ook indien u zelf een contract opstelt en algemene voorwaarden wilt hanteren, kan Hogeterp & Willemsen Advocaten u daarmee van dienst zijn.

 

Jeugdrecht

* Ondertoezichtstellingen;

* Uithuisplaatsingen;

* HALT-afdoeningen;

* Jeugdstrafzaken, waaronder JOM-zittingen (zogenaamde taakstrafzittingen) en behandelingen door de kinderrechter.

 

Personen-en Familierecht

 

* echtscheidingen, waaronder de verdeling van de boedel en het opstellen van een ouderschapsplan;

* alimentatie (zowel bijdrage in levensonderhoud, de zogenaamde partneralimentatie en bijdrage kosten in onderhoud van verzorging en opvoeding minderjarige, de zogenaamde kinderalimentatie);

* problemen betreffende de verdeling van de zorg en opvoeding van de minderjarige (omgang);

* gezagskwesties, waaronder eenhoofdig gezag, gezamenlijk gezag, ontheffing gezag;

* herroeping adoptie;

 

 

Strafrecht

 

Geweldsdelicten

* Vernieling,

* Belediging/bedreiging;

* Mishandeling/zware mishandeling;

* Openlijke geweldpleging;

* (Poging) doodslag;

* (Poging) moord;

 

Opiumdelicten 

* Hennepzaken/hennepteelt en de daarmee samenhangende   ontnemingsvordering;

* Harddrugs waaronder (internationale) cocaïnehandel; 

 

Vermogensdelicten

* Diefstal, waaronder winkeldiefstal, zakkenrollerij, straatroof, strooptocht;

* (Gewapende) overvallen;

* Oplichting;

* Fraude;

* Valsheid in geschrifte;

 

Verkeersdelicten

* Verkeersovertredingen (waaronder snelheidsovertreding, gevaarlijk rijgedrag;

* Rijden onder invloed;

* Ingevorderd rijbewijs;

* Weigering alcoholtest/ademanalyse.

 

Vastgoedrecht / huurrecht

 

Hogeterp & Willemsen Advocaten is gespecialiseerd in het vastgoed en huurrecht. Ervaring is er niet enkel met koop en verkoop van vastgoed, maar ook op het gebied van huur en verhuur van woon-en bedrijfsruimte.

 

In de nakoming van de rechten en verplichtingen van de huurovereenkomst doen zich regelmatig conflicten voor. Hierbij valt o.a. te denken aan overlast, huurbescherming (dringend eigen gebruik), gebreken, verhuisvergoeding, hennepteelt in het gehuurde. Advies wordt ook gevraagd over het aangaan van een huurovereenkomst voor bepaalde duur, het opzeggen en het beëindigen ervan.

 

Voor het opstellen en beoordelen van een huurovereenkomst, betreffende woonruimte en (overige) bedrijfsruimte en de algemene voorwaarden kan Hogeterp & Willemsen Advocaten u van dienst zijn.

 

Transportrecht / CMR / vervoerrecht

 

Mr Stolk-Hogeterp is specialist op het gebied van het transportrecht waar zij al jaren werkzaam in is geweest.  Op het gebied van het vervoerrecht adviseert en procedeert zij over diverse vormen van logistieke dienstverlening.  Ook beslagleggingen en adviseren over retentierecht / pandrecht behoren binnen dit rechtsgebied tot haar werkzaamheden.

 

Voornamelijk is zij werkzaam op het gebied van het (inter-)nationale wegvervoer CMR / AVC en  op-en overslag / expeditie (FENEX). Mr Stolk-Hogeterp is werkzaam voor vervoerders alsmede voor ladingbelanghebbende(n) en expediteurs.