Algemeen

Hogeterp & Willemsen Advocaten respecteert uw privacy. Wij hechten er waarde aan u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In dit Privacy Statement informeren wij u hierover.

 1. Gegevens
  Hogeterp & Willemsen Advocaten (hierna: “HW Advocaten”) is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Westzijde 20 te (1506 EE) Zaandam. Telefonisch kunt u ons bereiken op 075-20 20 225, per e-mail via info@hwadvocaten.nl.​

 2. Op wie van toepassing?

  • ​Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie HW Advocaten persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn, dan wel (student-)stage lopen bij HW Advocaten. Te denken valt aan de volgende personen:

   • cliënten van HW Advocaten; 

   • potentiële cliënten met wie HW Advocaten contact heeft gelegd of wil leggen; 

   • bezoekers van de website van HW Advocaten; 

   • alle andere personen die contact opnemen met HW Advocaten of van wie HW   Advocaten persoonsgegevens verwerkt.

 3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  • ​Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke Social Media platforms. De persoonsgegevens betreffen:

   • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een advocaat;

   • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;

   • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes;

  • ​Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website:

   • IP-nummer;

   • uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;

   • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn;

   • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;

   • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

  • ​Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin is HW Advocaten verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

 4. Doeleinden

  • ​Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

   • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u een opdracht aan ons hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door onze advocaten;

   • Het onderhouden van contact met u. Wij houden uw gegevens bij in ons klantsysteem;

   • Het kan zijn dat wij uw gegevens uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken;

 5. Wettelijk kader

  • ​Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De drie rechtsgronden waar HW Advocaten zich op baseert zijn:

   • Toestemming: indien u deze toestemming hebt verleend, hebt u altijd het recht om deze op een later moment in te trekken;

   • Overeenkomst: Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, verwerken wij persoonsgegevens voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is;

   • Wettelijke verplichting: De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort).

 6. Verwerkers

  • Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. 

 7. Persoonsgegevens delen met anderen

  • ​Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Te denken valt aan de volgende gevallen:

   • Bij het procederen tegen een wederpartij en het sluiten van een overeenkomst waarbij meerdere partijen zijn betrokken;

   • Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen;

   • Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van  onze onderneming.

 8. Vragen

  • Op grond van de wet hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Mocht u vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen op het telefoonnummer 075 – 20 20 225 of via info@hwadvocaten.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 9. Klachten

  • ​Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen op het telefoonnummer 075 – 20 20 225 of via info@hwadvocaten.nl. Graag zoeken wij samen met u naar een oplossing. Mocht u dan niet tevreden zijn, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 10. Wijzigingen

  • ​Het Privacy Statement kan worden gewijzigd. Dit kan bijvoorbeeld als regelgeving wordt aangepast. Ook kan HW Advocaten uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. We nodigen u daarom uit het Privacy Statement regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.

© 2017 

H&W Advocaten